Methoden

You are here

Betrouwbaarheid van de analyses en onderzoeksresultaten is voor SEOR essentieel. Daarom streeft SEOR ernaar om de vragen van opdrachtgevers met de best mogelijke methoden te beantwoorden. De medewerkers van SEOR beheersen een breed scala aan methoden en technieken op het gebied van dataverzameling en –analyse. Voor ieder project wordt bepaald wat de beste methode is aan de hand van de vragen van opdrachtgevers en randvoorwaarden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens en de timing van het project.

Relevante methodes

 • Monitoring, evaluatie en impactmeting zijn cruciaal om te bepalen of beleid werkt of niet. Onze econometrische vaardigheden en ervaring, gecombineerd met ons praktisch en theoretisch begrip van beleid en interventies, maakt het mogelijk de netto-effectiviteit van een beleidsinterventie te bepalen.

 • Prognoses gebaseerd op een model zijn een manier om een consistentie visie over de toekomst op te stellen, zodat beleidsmakers proactief beleid op kunnen stellen.

 • Wij staan bekend om onze econometrische vaardigheden, die verder gaan dan het analyseren van data. We gebruiken onze praktische en theoretische inzichten om relevante factoren te omvatten, en resultaten te vertalen naar praktische kennis die consequenties hebben voor beleidvoering.

 • Om afgewogen beslissingen te maken is een kosten-baten analyse een veelgebruikt instrument. Daarbij worden systematisch alle relevanten kosten en baten in kaart gebracht en kan berekend worden of beleid per saldo meer of minder oplevert dan het kost.

 • Via benchmarking en prestatiemeting kunnen de prestaties van verschillende sectoren, organisaties of afdelingen met elkaar vergeleken worden. Daardoor kan het gebruikt worden als een sturings- en reguleringsinstrument. 

 • De bestaande wetenschappelijke literatuur is een belangrijke bron voor theoretische en empirische kennis met betrekking tot beleid en interventies. Wij gebruiken verschillende technieken om een helder overzicht van wetenschappelijke kennis te geven.

 • Wanneer data afwezig is worden vaak enquêtes gebruikt. Wij hebben ervaring in alle verschillende typen enquêtes: web-based, telefonisch, geschreven en zelfs face-to-face, als het moeilijk is om groepen te bereiken.

 • Experimenten worden steeds belangrijker om de effectiviteit van beleid te onderzoeken. SEOR heeft ervaring met het ontwerpen en implementeren van experimenten. Onze econometrische vaardigheden zorgen ervoor dat we meetbare effecten duidelijk naar boven halen.

 • Micro-economische en sectoranalyses richten zich op de vraag wat de toegevoegde waarde en het concurrentievermogen van een sector is.

 • Interviews, focusgroepen en workshops zijn van belang wanneer het gaat om het verkrijgen van dieper inzicht in motieven, of kennis en ervaring van betrokkenen.

 • Toekomstverkenningen en scenario-ontwikkeling kunnen bruikbaar zijn om uitspraken te doen over een langere periode waarvoor nog grote mate van onzekerheid bestaat.

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
 • +31 (0)10 302 0500
 • E-mail:
 • seor-secr@seor.eur.nl