De belasting van politiepersoneel

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) doet SEOR onderzoek naar de aard van de mechanismen die tot onder- en/of overbelasting van het politiepersoneel leiden. Uitvoeren van politiewerk gaat immers vaak gepaard met fysieke, cognitieve en emotionele belasting. Idealiter sluit de mate waarin een politiemedewerker belast wordt aan bij zijn of haar belastbaarheid. Directoraat-Generaal Politie, de Nationale Politie (NP) en de politievakbonden delen echter de veronderstelling dat een deel van het politiepersoneel te veel of juist te weinig wordt belast. Op korte termijn hoeft dit geen (zichtbare) negatieve gevolgen te hebben, maar zou op termijn kunnen leiden tot verminderd functioneren, een lagere werkmotivatie, negatieve effecten op de gezondheid, uitval en/of verzuim. Onder- en/of overbelasting kan niet alleen gepaard gaan met persoonlijk leed voor de betreffende medewerkers, het brengt ook kosten met zich mee voor de maatschappij en politieorganisatie.

Voorliggend onderzoek is aangevraagd door het Directoraat-Generaal Politie, de NP en de politievakbonden en vloeit voort uit een cao-afspraak om een onderzoek te initiëren naar de belasting van politiepersoneel. In de politie cao is afgesproken dat de NP een beleid van ‘integraal gezondheidsmanagement’ gaat voeren. Dit beleid moet leiden tot een verschuiving van reactief naar preventief beleid en proactief handelen. De inzichten die dit onderzoek oplevert moeten gebruikt kunnen worden om beslissingen te nemen over eventuele maatregelen om over- of overbelasting te voorkomen of weg te nemen.

In het onderzoek zijn drie functiecategorieën (teamchefs C, medewerkers Gebiedsgebonden Politie met het werkterrein ‘wijkagent’ en medewerkers Huisvesting, Services en Middelen) betrokken waarbij een hoge belasting wordt verwacht, maar op termijn is het de bedoeling dat alle functies worden onderzocht. Dit onderzoek moet daarvoor een blauwdruk vormen.

Download & Contact