Onderzoek naar werkklimaat Dienst Justitiële Inrichtingen

Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is in het voorjaar van 2017 een DJI breed medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO) uitgevoerd. Op basis van dit MTO is het werkklimaat binnen de verschillende inrichtingen en diensten bepaald. Uit het MTO 2017 is naar voren gekomen dat de elementen ‘Bestuurlijke aandacht voor de werkvloer’ en ‘Veiligheid’ niet naar tevredenheid scoren.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SEOR de opdracht gegund om te onderzoeken hoe het gesteld is met het werkklimaat binnen de verschillende inrichtingen en diensten van DJI. De inrichtingen en diensten gaan zelf aan de slag met de resultaten van het MTO die specifiek voor de eigen inrichting of dienst zijn. De focus van SEOR is om te kijken naar het ‘waarom’ en ‘hoe’: waarom wordt op een onderwerp hoog of laag gescoord en hoe kan een lage score verbeterd worden? Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan de elementen ‘Bestuurlijke aandacht voor de werkvloer’ en ‘Veiligheid’.

Voor dit onderzoek zetten we verschillende onderzoeksactiviteiten in. Een literatuur- en documentenonderzoek zal plaatsvinden gelijktijdig met de analyse van het MTO 2017. Om de bevindingen die hieruit voortkomen verder uit te werken, te verdiepen en te nuanceren worden interviews en groepsgesprekken gehouden. Deze gesprekken vinden plaats binnen alle lagen van de organisatie en binnen de verschillende type inrichtingen en diensten.

Naast bovenstaande activiteiten zal ook worden onderzocht of de elementen uit het MTO voldoende meetbaar worden gemaakt binnen het huidige MTO. Tevens zullen de scores op de elementen ‘Bestuurlijke aandacht voor de werkvloer’ en ‘Veiligheid’ vergeleken worden met andere, vergelijkbare organisaties.

Aan het eind van het onderzoek houden we een workshop om de belangrijkste uitkomsten en onze aanbevelingen te bespreken en om het rapport zo nodig aan te scherpen.

Download & Contact