Arbeidsmarkteffecten van de decentralisaties in de AWBZ, Jeugdzorg en Wmo

You are here

Arbeidsmarkteffecten van de decentralisaties in de AWBZ, Jeugdzorg en Wmo

In 2013 heeft SEOR samen met Panteia een eerste inventarisatie gemaakt van de arbeidsmarkteffecten van dedecentralisaties in de AWBZ, jeugdhulp en Wmo. Destijds bleek nog veel onbekend. Begin 2014 is daarom vervolg gegeven aan de monitoring van de effecten van de decentralisaties. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de voorbereiding van het beleid en de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders. Er zijn enquêtes onder gemeenten gehouden om de beleidsvoorbereiding en beleidsinzet na te gaan, waarbij via enkele case studies bij gemeenten nader is ingezoomd op de arbeidsmarkteffecten. In de pilot case studies is nagegaan hoe de afstemming tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders verloopt, hoe wordt geanticipeerd en welke gevolgen (kwantitatief en kwalitatief) ontstaan op de arbeidsmarkt.

In het eerste deel van het onderzoek in 2013 is een inschatting gemaakt van het verlies aan werkgelegenheid op basis van een prognosemodel van SEOR. In 2014 is opnieuw een doorrekening gemaakt van de effecten, omdat extra middelen zijn ingezet. Op basis van budgets die door het kabinet zijn toebedeeld hebben we berekend dat het totale verlies aan werkgelegenheid in de langdurige zorg en jeugdhulp ongeveer 30.000 (12.000 fte’s) personen bedraagt. Dit is ongeveer 3% van het aantal fte in deze sectoren. Er is echter nog teveel onzekerheid om een echt goede inschatting te maken van de effecten op de arbeidsmarkt. De daadwerkelijke arbeidsmarkteffecten worden pas in de loop van 2015 en 2016 duidelijk. 

 

 

 

Download

Meer informatie: 

Details

Publicatiedatum: 
September, 2014
Opdrachtgever: 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Auteurs: 
Paul Vroonhof, Henri Faun, Michel Winnubst, Matthijs de Jong, Marcel Spijkerman
Consortium partners: 
Panteia
E,til

Expertise

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl