Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015

You are here

Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT beoogt een evenwichtige, verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare bezoldiging in de publieke en semipublieke sector, door inkomens en ontslagvergoedingen te normeren en openbaar te maken. Het onderwijs kende in 2015 een eigen ministeriële regeling met sectorale bezoldigingsmaxima. Om te voorkomen dat de bezoldigingen van alle bestuurders naar het sectorale maximum toegroeien, bestaan salarisklassen onder de sectorale maxima. Om het draagvlak voor deze salarisklassen te vergroten, is gekozen voor zelfregulering. De onderwijssectoren hebben daarom in bestuurderscao’s (po en vo) en beloningscodes (mbo en hbo) salarisklassen onder de sectorale maxima vastgelegd. In welke salarisklasse men valt is afhankelijk van de grootte van de betreffende instelling.

Het doel van de monitor is om cijfermatig inzicht te geven in de ontwikkeling van de individuele bezoldigingen van topfunctionarissen in de onderwijssectoren en de mate waarin deze in overeenstemming zijn met de door de sector zelf opgestelde salarisklassen in de cao’s c.q. beloningscodes in het kader van de WNT. De monitor wordt nu voor de vierde keer uitgevoerd en heeft betrekking op de bezoldigingen over 2015. De voorgaande monitor had betrekking op de bezoldigingen over 2014. De eerste keer dat de monitor werd uitgevoerd had deze betrekking op de bezoldigingen over 2012, dus over het jaar vóór de invoering van de WNT. De uitkomsten hiervan dienden als een nulmeting voor de daaropvolgende uitkomsten.

Per 1 januari 2015 is de WNT-2 in werking getreden. Door invoering van de WNT-2 zijn de beloningsmaxima voor bestuurders en toezichthouders aangepast. Om een goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen ten opzichte van eerdere jaren worden in deze monitor de beloningen niet alleen vergeleken met de nieuwe WNT-2 normen, maar ook met de (fictieve) oude WNT-1 normen.

Het algemene beeld dat uit de analyses naar voren komt is dat in vergelijking met de monitor in 2014

 1. de beloningen van bestuurders in primair en wetenschappelijk onderwijs (de sectoren waarin de normbedragen niet zijn veranderd als gevolg van WNT-2) meer in lijn liggen met de in de cao’s of beloningscodes vastgestelde criteria,
 2. de beloningen van bestuurders in middelbaar en hoger beroepsonderwijs (sectoren waarin de normbedragen deels zijn verlaagd als gevolg van WNT-2) minder in lijn liggen met de in de cao’s of beloningscodes vastgestelde criteria,
 3. de beloningen van bestuurders in het voortgezet onderwijs (sector waarin de maximale norm iets is verlaagd als gevolg van WNT-2) in geval van de normen per klasse iets meer en in geval van de sectorale norm iets minder in lijn liggen met de in de cao’s of beloningscodes vastgestelde criteria,
 4. de beloningen van toezichthouders meer in lijn liggen met de in de cao’s of beloningscodes vastgestelde criteria,
 5. de gemiddelde jaarlijkse bezoldiging voor bestuurders in alle onderwijssectoren gedaald is,
 6. de gemiddelde jaarlijkse bezoldiging voor toezichthouders in alle onderwijssectoren gestegen is, en
 7. de informatievoorziening sterk verbeterd en van goede kwaliteit is.

Download

Details

Publicatiedatum: 
May, 2017
Opdrachtgever: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Auteurs: 
Paul de Hek, Arie Gelderblom, Jaap Wils, Inge Harteveld
Consortium partners: 
Panteia

Expertise

Sector: 

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
 • +31 (0)10 302 0500
 • E-mail:
 • seor-secr@seor.eur.nl